Thông điệp Tổng giám đốc

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á (Gọi tắt: Trung tâm) là tổ chức phi chính phủ thành lập với mục đích nghiên cứu, hỗ trợ chính sách, kết nối các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trung tâm đã và đang là cầu nối cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân giao lưu, gặp gỡ, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.