Giới thiệu Trung tâm

Asia Business Centre là một tổ chức khoa học ứng dụng trực thuộc TW Hội nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam, Theo thực tiễn Asia Business Centre có thể thành lập các đơn vị trực thuộc ở trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật.
 
Asia Business Centre được tổ chức hoạt động trên cơ sở quyết định thành lập số: 19-2018/QĐ-TW của Trung ương Hội và Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: A-1912 của Bộ Khoa học và Công nghệ.