TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PETROVIETNAM POWER CORPORATION
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PV POWER
Biểu tượng:

Mã chứng khoán: POW

Vốn điều lệ: 23.418.716.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, bốn trăm mười tám tỷ, bẩy trăm mười sáu triệu đồng)

Số lượng cổ phần: 2,341,871,600 cổ phần

Tiền thân là Tổng Công ty mẹ – Công ty TNHH một thành viên do Tập Đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam đầu tư 100% vốn, được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN ngày 17/5/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cổ phần hóa theo Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 8/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

TT

Cổ đông

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu

1

Sở hữu Nhà nước

1.872.141.477

79,94 %

2

Sở hữu CBCNV

1.927.600

0,08 %

3

Sở hữu khác

467.802.523

19,98 %

 

Tổng cộng

2.341.871.600

100 %