NCB của hiện tại: Vững nội lực

NCB của hiện tại: Vững nội lực, giữ niềm tin.
Tiềm lực của Ngân hàng Quốc Dân (NCB) hiện tại đang chứng tỏ khả năng phát triển an toàn, bền vững, có đủ nền tảng và động lực để phát triển mạnh mẽ giai đoạn tiếp theo.